Regulamin

REGULAMIN PROJEKTU
„POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA – BIAŁOSTOCKI UNIWERSYTET DZIECIĘCY”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Niniejszy Regulamin, określa zasady funkcjonowania Projektu „Politechnika Białostocka – Białostocki Uniwersytet Dziecięcy”, zwanego dalej PB BUD, organizowanego w Politechnice Białostockiej, której siedziba mieści się w Białymstoku przy ulicy Wiejskiej 45A.
 2. Uczestnictwo w zajęciach PB BUD jest nieodpłatne.

 

DEFINICJE

§2

Każdorazowo, gdy w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Organizatorze – należy przez to rozumieć Politechnikę Białostocką,
 2. Roku akademickim – należy przez to rozumieć okres nauki i zajęć w ramach PB BUD, którego termin rozpoczęcia i zakończenia określony jest harmonogramem zajęć,
 3. Studencie PB BUD – należy przez to rozumieć dziecko przyjęte do udziału w zajęciach w ramach PB BUD,
 4. Stronie internetowej PB BUD – należy przez to rozumieć stronę PB BUD dostępną pod adresem: www.pbbud.pb.edu.pl ,
 5. Formularzu rekrutacyjnym – należy przez to rozumieć formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej PB BUD, niezbędny do zgłoszenia dziecka do udziału w zajęciach w ramach PB BUD w danym roku akademickim,
 6. Deklaracji uczestnictwa – należy przez to rozumieć formularz papierowy zgodny z określonym przez Organizatora wzorem, uzupełniany przez rodziców/opiekunów prawnych Studenta PB BUD w danym roku akademickim.

 

CELE i ZADANIA PB BUD

§3

 1. Celem PB BUD jest przede wszystkim promocja nauki i zachęcanie do poznawania świata. Zajęcia pozwalają na rozwijanie dziecięcej ciekawości, intelektu oraz twórczego potencjału.
 2. Program zajęć w ramach PB BUD daje możliwość zgłębienia tajników z różnych dziedzin nauki.

 

ZASADY REKRUTACJI

§4

 1. Studentem PB BUD może zostać uczeń klasy IV-VI szkoły podstawowej.
 2. Limit miejsc w ramach PB BUD określany jest na początku roku akademickiego przed rozpoczęciem rekrutacji.
 3. Poza limitem miejsc, o którym mowa w ust. 2, Organizator może przyznać status Studenta PB BUD dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub innych zajmujących się tego typu działalnością, na podstawie stosownych porozumień.
 4. Rekrutacja prowadzona jest drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej i formularza rekrutacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej PB BUD, zgodnie z określonymi zasadami oraz w określonym przez Organizatora terminie, podanymi do ogólnej wiadomości na stronie internetowej PB BUD, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 5. W szczególnych przypadkach czas przyjmowania zgłoszeń może zostać wydłużony.
 6. Chcąc zgłosić uczestnictwo dziecka w PB BUD, należy wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny na stronie internetowej PB BUD i odesłać go na wskazany adres poczty elektronicznej w terminie oznaczonym przez Organizatora.
 7. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność wpływania zgłoszeń.
 8. Kandydaci przyjęci w danym roku akademickim PB BUD otrzymają stosowną informację na adres poczty elektronicznej podany podczas rekrutacji.
 9. Otrzymanie informacji, o której mowa w ust. 8, jest jednoznaczne z nadaniem statusu Studenta PB BUD, któremu przysługują prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie.
 10. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci z powodu braku wolnych miejsc, zostają automatycznie wpisani na listę rezerwową, według kolejności wpływania zgłoszeń o których mowa w ust. 7.
 11. W przypadku ewentualnych rezygnacji lub skreśleń zwalniane miejsca proponowane są kolejnym kandydatom z listy rezerwowej.
 12. Przyjęcia w ramach zwalnianych miejsc o których mowa w ust. 11 mogą odbywać się maksymalnie do drugich zajęć.

 

§5

Rodzice/opiekunowie prawni Studenta PB BUD zobowiązani są do złożenia własnoręcznie wypełnionej i podpisanej deklaracji uczestnictwa, w terminie podanym przez Organizatora.

 

ZASADY UCZESTNICTWA

§6

Rodzice/opiekunowie prawni Studenta PB BUD zobowiązani są do:

 1. zapoznania się z programem zajęć oraz harmonogramem zajęć dostępnym na stronie internetowej PB BUD,
 2. zapoznania i wytłumaczenia Studentowi PB BUD jego powinności podczas zajęć, wynikających z Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego,
 3. śledzenia na bieżąco informacji zamieszczanych na stronie internetowej PB BUD i stosowania się do nich.

 

§7

 1. Student PB BUD otrzymuje indeks i identyfikator, które mają charakter symboliczny.
 2. W przypadku zgubienia indeksu bądź identyfikatora, należy wysłać na adres poczty elektronicznej PB BUD pisemną prośbę o wydanie duplikatu.
 3. Rodzic lub opiekun prawny w każdej chwili może zrezygnować z udziału Studenta PB BUD w zajęciach w ramach PB BUD.

 

§8

Skreślenie Studenta PB BUD z listy uczestników następuje w przypadku:

 1. złożenia rezygnacji z udziału w zajęciach przez rodzica/opiekuna prawnego,
 2. dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach,
 3. rażącego naruszania przez Studenta PB BUD norm zachowania i ignorowania poleceń osoby prowadzącej zajęcia.

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

§9

 1. Zajęcia w ramach PB BUD (w formie zajęć edukacyjnych, tj. pojedynczych wykładów, warsztatów albo cykli wykładów) prowadzone są w cyklu rocznym, zwanym rokiem akademickim.
 2. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Politechniki Białostockiej i/lub specjalistów spoza Uczelni w pomieszczeniach Politechniki Białostockiej. Dopuszcza się możliwość organizowania zajęć poza terenem Politechniki Białostockiej w przestrzeni innych instytucji, które są partnerami PB BUD.

 

§10

 1. Harmonogram zajęć dostępny jest na stronie internetowej PB BUD.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tematyki wykładów i terminów zajęć z przyczyn od niego niezależnych. Rodzice/opiekunowie prawni zostaną poinformowani drogą elektroniczną o zaistniałej sytuacji. Informacja będzie również umieszczona na stronie internetowej PB BUD.

 

§11

 1. Każdy Student PB BUD jest zobowiązany przybyć na zajęcia 15 minut przed ich rozpoczęciem.
 2. Student PB BUD zobowiązany jest do posiadania indeksu i identyfikatora podczas zajęć.
 3. Przed rozpoczęciem zajęć, wymagane jest podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego listy obecności dostępnej przy punkcie informacyjnym.
 4. Na zajęcia nie mogą być wnoszone produkty spożywcze.
 5. Studenci PB BUD w trakcie zajęć stosują się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia, a ponadto nie mogą samowolnie opuszczać sali wykładowej. W każdej chwili chcąc o coś zapytać sygnalizują to podnosząc rękę.
 6. Na zakończenie zajęć Student PB BUD otrzymuje wpis w indeksie.

 

§12

 1. Rodzice/opiekunowie prawni nie biorą udziału w zajęciach.
 2. Podczas trwania zajęć rodzice/opiekunowie prawni Studentów PB BUD nie mogą opuszczać terenu, na którym odbywają się zajęcia.

 

§13

 1. Student PB BUD na ostatnich zajęciach w ramach roku akademickiego, otrzymuje dyplom ukończenia PB BUD.
 2. Dyplom nie jest dokumentem urzędowym, ma on charakter symboliczny.

 

§14

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. ewentualne zdarzenia czy wypadki w trakcie zajęć lub po ich zakończeniu,
  2. dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć,
  3. rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do pokrycia szkód spowodowanych przez dziecko w trakcie zajęć PB BUD.

 

KORZYSTANIE Z BIBLIOTEKI MŁODEGO NAUKOWCA

§15

 1. Student PB BUD pod opieką osoby dorosłej może korzystać ze specjalnie przygotowanego księgozbioru w Czytelni Książek Biblioteki Politechniki Białostockiej.
 2. Szczegółowe zasady korzystania z czytelni oraz wypożyczania książek zawierają załączniki do niniejszego Regulaminu.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§16

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania uczestnictwo w PB BUD nie jest możliwe.
 2. Dane będą przetwarzane w celu realizacji PB BUD, a także w celach archiwalnych i statystycznych i nie będą udostępniane odbiorcom danych, w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
 3. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy wypełniają i przesyłają formularze rekrutacyjne oraz wypełniają deklaracje uczestnictwa:
  1. zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) wyrażają zgodę na:
   a) podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska dziecka w związku z udziałem w zajęciach w ramach PB BUD we wszystkich działaniach związanych z organizowaniem tego przedsięwzięcia.
   b) przetwarzanie przez Organizatora danych w zakresie prowadzenia i realizacji PB BUD.
   c) nieodpłatne przetwarzanie i publikację wizerunku utrwalonego podczas zajęć w ramach PB BUD w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronie internetowej PB BUD.
  2. zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1219 z późn. zm.) wyrażają zgodę na:
   a) otrzymywanie drogą elektroniczną informacji dotyczącej PB BUD na podany adres poczty elektronicznej.
 5. Dane osobowe zawarte w formularzu rekrutacyjnym i deklaracji uczestnictwa wykorzystywane będą przez okres trwania edycji PB BUD. Następnie będą archiwizowane przez okres co najmniej 5 lat.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§17

 1. Zgłoszenie udziału dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego w zajęciach PB BUD poprzez przesłanie formularza rekrutacyjnego, jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości treści niniejszego Regulaminu oraz jego pełną akceptacją.
 2. Złożenie wypełnionej i podpisanej deklaracji uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku utrwalonego podczas zajęć w ramach PB BUD w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronie internetowej PB BUD.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, co ogłaszać będzie każdorazowo na stronie internetowej PB BUD.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z rodzicami/opiekunami prawnymi drogą elektroniczną oraz przez umieszczanie informacji na stronie internetowej PB BUD.
 5. Z ważnych powodów Organizator ma prawo zakończyć PB BUD, informując jednocześnie o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych z 14-dniowym wyprzedzeniem.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2017 roku.