RODO

SZANOWNI PAŃSTWO,

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Zasady te zawarte są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym w skrócie RODO – Rozporządzenie o ochronie danych osobowych lub GDPR – General Date Protection Regulation). Rozporządzenie to wprowadza jednolite prawo w zakresie ochrony danych osobowych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej a więc również w Polsce.

Informacje i wytyczne dotyczące wdrożenia i stosowania RODO w Politechnice Białostockiej:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Politechnika Białostocka, z siedzibą w Białymstoku, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (dalej Uczelnia). W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych, na adres: iod@pb.edu.pl.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody wyrażonej w dokumentach: formularzu rekrutacyjnym oraz deklaracji uczestnictwa, w celu realizacji projektu „Politechnika Białostocka – Białostocki Uniwersytet Dziecięcy”, a także w celach promocyjnych, archiwalnych i statystycznych.
 3. Państwa dane osobowe nie będą udostępnione innym podmiotom, chyba że obowiązek taki wynikać będzie z przepisów prawa.
 4. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren Polski.
 5. Państwa dane będą przetwarzane przez okres 5 lat.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji wskazanych celów, a brak ich podania uniemożliwi udział w projekcie.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  • sprostowania danych,
  • cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
   na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • przenoszenia danych.

Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Uczelni.

 1. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
 2. Informujemy, że Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.